Graybill Medical Group complies with applicable Federal civil laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Graybill Medical Group does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Graybill Medical Group:

  • Provides free aids and services to patients with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, please call 866-228-2236 (TTY 711).

If you believe that Graybill Medical Group has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by contacting Graybill Medical Group’s Quality Management Department, 225 E. 2nd Avenue, Suite 210, Escondido, CA 92025. Telephone: (760) 291-6744. Fax: (760) 737-7324. You can file a grievance in person, by mail or via fax. If you need help filing a grievance, a Quality Management Team Member is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Compliance Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/o/office/file/index.html

Multi-Language Interpreter Services
English ATTENTION: If you speak english, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-228-2236 (TTY: 711)
Español (Spanish) ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-866-228-2236 (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-228-2236(TTY:711)。
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-866-228-2236 (TTY: 711).
Tagalog (Tagalog – Filipino)

 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-866-228-2236 (TTY: 711).
한국어 (Korean) 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-866-228-2236 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

 

Հայերեն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-866-228-2236 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):
Русский (Russian) ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-866-228-2236 (телетайп: 711).
日本語 (Japanese) 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-228-2236(TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。
العربية (Arabic) ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-866-228-2236 (رقم هاتف الصم والبكم: 711)
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-866-228-2236 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ខ្មែរ (Cambodian) ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-866-228-2236 (TTY: 711)។
Hmoob (Hmong) LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-866-228-2236 (TTY: 711).
हिंदी

(Hindi)

 

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-866-228-2236 (TTY: 711) पर कॉल करें।
ภาษาไทย

(Thai)

 

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-866-228-2236 (TTY: 711).
فارسی

(Farsi)

 

وجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-866-228-2236 (TTY: 711) تماس بگیرید.
Menu