Palomar Health Medical Group – Graybill complies with applicable Federal civil laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Palomar Health Medical Group – Graybill does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Palomar Health Medical Group – Graybill:

  • Provides free aids and services to patients with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • Qualified sign language interpreters
    • Written information in other formats (large print, accessible electronic formats, other formats)
  • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • Qualified interpreters
    • Information written in other languages

If you need these services, please call 866-228-2236 (TTY 711).

If you believe that Palomar Health Medical Group – Graybill has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance by contacting Palomar Health Medical Group – Graybill’s Quality Management Department, 225 E. 2nd Avenue, Suite 210, Escondido, CA 92025. Telephone: (760) 291-6961. Fax: (760) 737-7324. You can file a grievance in person, by mail or via fax. If you need help filing a grievance, a Quality Management Team Member is available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Compliance Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Complaint forms are available at http://www.hhs.gov/o/office/file/index.html

Multi-Language Interpreter Services
English ATTENTION: If you speak english, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-866-228-2236 (TTY: 711)
Español (Spanish) ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística.  Llame al 1-866-228-2236 (TTY: 711).
繁體中文 (Chinese) 注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-866-228-2236(TTY:711)。
Tiếng Việt (Vietnamese) CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn.  Gọi số 1-866-228-2236 (TTY: 711).
Tagalog (Tagalog – Filipino)

 

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad.  Tumawag sa 1-866-228-2236 (TTY: 711).
한국어 (Korean) 주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다.  1-866-228-2236 (TTY: 711)번으로 전화해 주십시오.

 

Հայերեն (Armenian) ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ:  Զանգահարեք 1-866-228-2236 (TTY (հեռատիպ)՝ 711):
Русский (Russian) ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода.  Звоните 1-866-228-2236 (телетайп: 711).
日本語 (Japanese) 注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-866-228-2236(TTY:711)まで、お電話にてご連絡ください。
العربية (Arabic) ملحوظة:  إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان.  اتصل برقم 1-866-228-2236 (رقم هاتف الصم والبكم: 711)
ਪੰਜਾਬੀ (Punjabi) ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1-866-228-2236 (TTY: 711) ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।
ខ្មែរ (Cambodian) ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។  ចូរ ទូរស័ព្ទ 1-866-228-2236 (TTY: 711)។
Hmoob (Hmong) LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.    Hu rau 1-866-228-2236 (TTY: 711).
हिंदी

(Hindi)

 

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-866-228-2236 (TTY: 711) पर कॉल करें।
ภาษาไทย

(Thai)

 

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี  โทร 1-866-228-2236 (TTY: 711).
فارسی

(Farsi)

 

وجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1-866-228-2236 (TTY: 711) تماس بگیرید.
Menu